شرکت نتس (اوحدی)

(نیک تجارت سبلان. مسئولیت محدود)

نماینده رسمی و انحصاری کمپانیهای

   MAJOR ایتالیا و    POLIERWERK ،  DRUX  ،

     FEGURAMED ،  MVK-Line و SCHEU    آلمان

در ایران