بروکس چکر

BRUX CHECKER

Brox checker

فویل یک سمت رنگ پاشی شده برای بررسی و چک کردن موارد در تی ام جی تراپی و پروتز.

* مورد استفاده برای ساخت گاردهای دهانی و پوزیشنر
* موجود در دو فرم گرد و مربعی و دو اندازه 120 و 125 میلیمتر برای دستگاههای مختلف
* قطر 0/1 میلیمتر