فگوراسیل جینجی – اکسترا هارد

Fegurasil Gingi Extra Hard

File0402

جینجیوال ماسک خیلی سخت برای ساخت جینجیوال ماسک روی کست پروتزهای ایمپلنت

* فگورا زیل جینجی اکسترا هارد را میتوان مستقیما داخل قالب گرفته شده از دهان بیمار ریخت.
* برش و شکل دادن به این جینجیوال ماسک بخاطر سختی بسیار زیاد امکانپذیر میباشد.
* استفاده از این نوع جینجیوال ماسک باعث کم شدن هزینه و زمان اصلاحات بعدی کار میگردد.
* موجود بصورت دو عدد کارتریج 69 گرمی + 12 عدد میکسینگ تیپ + 12 عدد تیپ تزریق +
15 میلیلیتر جدا کننده جینجیوال ماسک از سیلیکون تزریق