کرومیوم

CHROMIUM

CHROMIUM Spulendraht_8323+

سیمهای کروم .

* کاملا پولیش شده با براقیت سطح بسیار بالا
* قلبل استفاده در روشهای سنتی و تکنیکهای لیزرینگ و لحیم کاری
* کیفیت و خصوصیات فیزیکی کاملا منطبق بر استاندارد DIN EN ISO 15841
* موجود در قطرهای 0/5 ، 0/6 ، 0/7 ، 0/8 ، 0/9 ، 1 ، 1/1 ، 1/2 و 1/5 میلیمتر