انواع دوران

+DURAN

Duran plus

فویل هارد الاستیک با قابلیت باند به تمامی انواع آکریلها دارای فویل جداکننده روی
هر کدام از فویلها . بی نیاز از قرار دادن قبل از استفاده در دستگاه درایر

* مورد استفاده برای ساخت مینیپلاست اسپلینت ، اکلوزال اسپلینت ، CMD اسپلینت ، اسپلینتهای
انتریم و فلوریزیشن ، راهنماهای دریلینگ و ایکس ری ، دستگاه انتی اسنورینگ ، ریتینر نلمرعی ،
روکشهای موقت
* موجود در دو فرم گرد و مربعی و دو اندازه 120 و 125 میلیمتر برای دستگاههای مختلف
* موجود در قطرهای 0/5 ، 0/625 ، 0/75 ، 1 ، 1/5 و 2 میلیمتر

 

DURAN

Duran

فویل هارد الاستیک با قابلیت باند به تمامی انواع آکریلها. بی نیاز از قرار دادن قبل از
استفاده در دستگاه درایر

* مورد استفاده برای ساخت مینیپلاست اسپلینت ، اکلوزال اسپلینت ، CMD اسپلینت ، اسپلینتهای
انتریم و فلوریزیشن ، راهنماهای دریلینگ و ایکس ری ، دستگاه انتی اسنورینگ ، ریتینر نلمرعی ،
روکشهای موقت
* موجود در دو فرم گرد و مربعی و دو اندازه 120 و 125 میلیمتر برای دستگاههای مختلف
* موجود در قطرهای 0/5 ، 0/625 ، 0/75 ، 1 ، 1/5 ، 2 و 3 میلیمتر