کرم پرداخت دست دندان

Lycran

File0396

کرم پولیش لیکران مخصوص فوق پولیش و آینه کردن سطح آکریلها میباشند

* کرمهای پولیش لیکران برای فوق پولیش و برق انداختن سطح آکریلها مخصوصا بعد
از استفاده از رژ پولیش فگوپول کی-یو 100 نیو توصیه میشود.
* استفاده از کرم پرداخت لیکران کیفیت پولیش ورای تصور را ارائه مینماید.
* بسته بندی در قوطیهای 100 گرمی