پيچ هاي ارتودنسي

 VECTOR 40

VECTOR 40_2486

وکتور 40 : پیچ مخصوص استفاده در اسپلینتهای سی ای باز کردن متقارن را سریعتر مینماید
بازوهای این ÷یچ با آکریل قابل باند به فویلهای اسپلینت میباشند.
W=3.6 – H=2.5 – L=19 mm ، میزان باز شدن 3 میلیمتر

 

VECTOR 50

VECTOR 50_2489دارای انواع:
وکتور 50 : برای باز کردن فک پائین و قابل استفاده برای فکهای بالای کوچک و حرکت تک دندان.
W=4.8 – H=2.5 – L=10 mm ، میزان باز شدن 3 میلیمتر

 

VECTOR 100

VECTOR 90_2491وکتور 100 : برای باز کردن فک پائین.
W=6.2 – H=3 – L=12 mm ، میزان باز شدن 5/5 میلیمتر

 

VECTOR 350

VECTOR 350_2509وکتور 350 : برای باز کردن تک دندان یا موضعی تعدادی از دندانها در فکهای پائین و بالا
W=4.8 – H=2.5 – L=10 mm ، میزان باز شدن 4 میلیمتر

 

VECTOR 420

VECTOR 420_2512دارای انواع:
وکتور 420 : برای باز کردن فاصله بین دندانها و حرکت تک دندان.
W=6 – H=3 – L=13 mm ، میزان باز شدن 5/5 میلیمتر

 

VECTOR 500

VECTOR 500_2520

وکتور 500 : پیچ جمع کننده برای بستن فضای بین دندانها.
W=6.2 – H=3 – L=13.5 mm ، میزان باز شدن 3/5 میلیمتر

 

VECTOR 620

VECTOR 600_2524

وکتور 620 : برای باز کردن فضای پالاتالی. بدارای بازوهای قابل لحیم و لیزر ولد کردن به بندهای
W=10.4 – H=4 – L=15 mm ، میزان باز شدن 11 میلیمتر

 

VECTOR 730

VECTOR 720_2530وکتور 730 : قابل استفاده در پلاکهای چند تکه برای باز کردن های متقارن و نا متقارن در سه سمت.
W=17 – H=3.6 – L=15.7 mm ، میزان باز شدن 4 میلیمتر