فوم دیسک + دسته تری اختصاصی

FOAM DISC

Foam

برای ایجاد فضا و به عنوان عایق بین کست و فویل تری اختصاصی. باعث ایجاد سطحی
دارای گیر مکانیکی در داخل تری اختصاصی میشود

 

IMPRESION TRAY HANDLE

File0477

دسته آماده برای تری اختصاصی. قابل اتصال به تری با انواع آکریل خود پخت و قابل
فرم دادن با حرارت