توئین استار وی

TWINSTAR V

TWINSTAR V_3142_re

دستگاه وکییوم فرمر بی نیاز از اتصال به کمپرسور برای ساخت درمانهای پایه ای با
سیستم پرس فرمر مانند پلاکها و روکشهای موقت ، اسپلینتها تری های بایت و اختصاصی.

* هیتر با طول موج متوسط و قابل کنترل با زمان.
* زمان سرد شدن برنامه ریزی شده.
* فشار کاری 0/8 بار.
* قابل استفاده برای فویلهای با قطر بین 0/1 تا 3 میلیمتر
* گرم کردن سطح فویل که بر روی کست قرار میگیرد.
* کاپ بزرگ و مخزن گرانول مناسب و قابل استفاده.
* استفاده ساده و راحت فقط توسط یک دکمه.