اسکین پکینگ

SKIN PACKING

Skin Packing

بسته بندی ایمن برای فرستادن پلاکها ، اسپلینتهای و پروتزهای ساخته شده

* شامل لایه مقوائی برای زیر بسته بندی و فویل شفاف برای روی بسته بندی به قطر 0/15 میلیمتر