فرزها و دیسکهای سینتر

Diamanten_001

فرزهای سینتر (تا مغز الماس) برای پولیش و آماده کردن سطح انواع مواد سخت لابراتواری از جمله آلیاژها و پرسلن.

موجود در چهار زبری مختلف.

Diamanten_001

دیسکهای سینتر (تا مغز الماس) برای آماده کردن سطح و پولیش مواد سخت دندانی از جمله آلیاژها ، تیتانیوم ، پرسلن و زیرکنیوم.

این دیسکها بدون ایجاد حرارت بر روی سطح کیفیت بالای پولیش و آماده کردن سطح را بوجود می آورند.