فگوراسیل جینجی

Fegurasil Gingi

File0393

جینجیوال ماسک الاستیک برای دای های بریده شده و اتچمنتها

* دارای الاستیسیته ، رنگ و سختی مشابه لثه های طبیعی میباشد. شباهت خصوصیات این نوع
جینجیوال ماسک به لثه های طبیعی باعث میشود که جزئیات نشستن پروتز بر روی لثه بیمار
و محل درست اتپمنتها کاملا قابل تشخیص باشد.
* قالب سیلیکونی برای تزریق جینجیوال ماسک را میتوان با استفاده از پوتیهای ادیشنال سیلیکون
ساخت و توسط تیپهای تزریق که به سر میکسینگ تیپها متصل میشوند به راحتی تزریق نمود
* استفاده از این نوع جینجیوال ماسک باعث کم شدن هزینه و زمان اصلاحات بعدی کار میگردد.
* موجود بصورت دو عدد کارتریج 52 گرمی + 12 عدد میکسینگ تیپ + 12 عدد تیپ تزریق +
15 میلیلیتر جدا کننده جینجیوال ماسک از سیلیکون تزریق