شرکت نتس (اوحدی)

(نیک تجارت سبلان. مسئولیت محدود)

نماینده رسمی و انحصاری کمپانیهای

   MAJOR ایتالیا و  BELLOTI ،  POLIERWERK ،  DRUX  ،

     FEGURAMED  ، MVK-Line ، SCHEU   و  KRAUSKOPF  آلمان

در ایران