هارد کست

HARDCAST

Hard Cast

ساخته شده از مواد هارد الاستیک ، با آکریلها باند نمیشود. در زمان سوختن در کوره هیچ
گونه خاکستر به جا نمیگذارد. دارای رنگ مات

* مورد استفاده برای ساخت کپینگ یا استفاده برای ایجاد فضا در زمان ساخت تریهای بلیچینگ
* موجود در دو فرم گرد و مربعی و دو اندازه 120 و 125 میلیمتر برای دستگاههای مختلف
* هر دو نوع موجود در قطرهای 0/4 ، 0/6 و 0/8 میلیمتر