دستگاه پرس فرمر Press Former Machine

ساخت ریتینر:

ساخت ریتینر اسامو:

ساخت رتنشن PFR:

ساخت تری بلیچینگ:

ساخت اسپلینت با دوراسافت:

ساخت اسپرت گارد:

ساخت اسپلینت: