ایزوفُلان

ISOFOLAN

ISOFOLAN

* برای جداسازی دقیق گچ از آکریل در تکنیکهای مورد استفاده در دستگاه های پرس فرمر.
مناسب ترین جدا کننده زمانی که قرار است در دستگاه پرس فرمر از فویلهای هارد الاستیک
استفاده شود.
* موجود در دو فرم گرد و مربعی و دو اندازه 120 و 125 میلیمتر برای دستگاههای مختلف
* موجود در قطر 0/1 میلیمتر