قلم مو

قلم مو های فگورامد برای انواع تکنیکهای پودر گذاری

در سایزهای 00 ، 3 ، 4 ، 6 و 8 بصورت تکی یا بصورت ست 5 تائی