فویل اسپیس

SPACE FOIL

Space Foil

* مورد استفاده برای ایجاد فضا در زمان ساخت کپینگ
* موجود در دو فرم گرد و مربعی و دو اندازه 120 و 125 میلیمتر برای دستگاههای مختلف
* موجود در قطر 0/1 میلیمتر