ژل دوپلیکیت

Fegura Gel SF

ژل دوپلیکیت سه کاره

برای ریختن گچ و اینوستمنتها و همچنین استفاده در سیستم تزریق آکریل

بسته بندی سطل شش کیلوئی