مینی استار اس

MINISTAR S

MINISTAR_li_3500

نسل جدید دستگاه پرس فرمر مینی استار اس مجهز به بارکد خوان و فشار کاری 4 بار.
از این پس برنامه ریزی دستگاه برای هر کدام از انواع فویلهای پرس فرمر را امکان پذیر
نموده است.

* فشار معمول کار بین 3 الی 4 بار