آلیاژپرسلن

Combibond BSM

آلیاژ کروم کبالت برای کراون و بریج

آلیاژ کروم کبالت برای تمامی تکنیکهای سنتی پودرگذاری

برای استفاده برای ساخت روکش و تلسکوپیک کراون

بیو کامپتیبل و ضد تجزیه

مناسب برای ذوب با روش سنتی و یا لیزر

بدون برلیوم و کادمیوم بر طبق استاندارد ISO 22674