توئین استار پی

TWINSTAR P

TWINSTAR P_3140_li

دستگاه پرس فرمر برای ساخت درمانهای پایه ای با سیستم پرس فرمر مانند پلاکها و
روکشهای موقت ، اسپلینتها تری های بایت و اختصاصی.

* هیتر با طول موج متوسط و قابل کنترل با زمان.
* زمان سرد شدن برنامه ریزی شده.
* فشار کاری 2 بار.
* قابل استفاده برای فویلهای با قطر بین 0/1 تا 3 میلیمتر
* گرم کردن سطح فویل که بر روی کست قرار میگیرد.
* کاپ بزرگ و مخزن گرانول مناسب و قابل استفاده.
* استفاده ساده و راحت فقط توسط یک دکمه.
* فشار معمول کار بین 0/1 تا 2 بار