ساخت درمانهای ارتودنسی

ساخت اکتیواتور U-Bügel قسمت اول:

ساخت اکتیواتور U-Bügel قسمت دوم: