بامبینو (دندان اطفال)

BAMBINO

Bambino

دندان آکریلی برای پروتزهای پدودونتیک
در دو رنگ 59 (سفید شیری) و 61 ( سفید مایل به زرد)
در دو فرم A (قدامی بالا و پائین) و B (خلفی بالا و پائین)

* مناسب برای ثابت نگه داشتن فضای مابین دندانها و
برای ثابت نگه داشتن فانکشنال و ترتیب دندانهای کودکان
* مناسب برای اصلاح ترتیب دندانها کودکان
* مناسب برای اصلاح اکلوژن کودکان