سیستم C&B-V Dentine

ساخت کراون و بریج آکریلی با استفاده از سیستم MAJOR C&B-V Dentine :