تري

File0608

تری سوراخ دار بر طبق سیستم Ehricke

دارای چهار نوع مختلف برای قالبگیری با دندانی ، بی دندانی و پارسیل و فانکشنال.

دارای 5 سایز مختلف از هر فرم.