الواتور

File0606

File0605

File0607

الواتور ریشه در انواع مختلف ناودانی مستقیم یا خمیده و یا انواع مثلثی.

با دو نوع دسته معمولی و یا صلیبی.

ساخته شده از بهترین استنلس استیل

ساخت آلمان