وسایل جانبی آلژیناتها

Spatula

File0110

همزن از جنس نایلون برای ترکیب راحت و سریع آلژینات با آب

 

Alginbox

File0112

ظرف مخصوص نگهداری آلژینات