اورماپلاس مونوفاز

Ormaplus Monophase

File0100

پلی وینیل سیلوکزان مواد قالبگیری ادیشنال کیورینگ با غلظت متوسط برای قالبگیری تک
مرحله ای.

* اورما پلاس مونوفاز برای قالبگیری انواع پروتزهای ثابت و متحرک و ایمپلنتی مناسب میباشد.
* مواد قالبگیری برای قالبگیری فانکشنال.
* مواد قالبگیری تک مرحله ای برای قالبگیری کراون ، بریج و اینله.
* مواد قالبگیری برای قالبگیری ریلاین.
* قابل استفاده با سرنگ در تکنیکهای قالبگیری ساندویچی و پوتی واش.
* مواد قالبگیری برای گرفتن قالب پست ریشه زمانی که روکش آن خارج از دهان ساخته میشود.
* مناسب برای قالبگیری با رینگ مسی.