ماژور پلاس ال وی

Ormaplus LV

File0098File0097

 

پلی وینیل سیلوکزان مواد قالبگیری ادیشنال کیورینگ با غلظت پائین.

* اورما پلاس ال وی در دو نوع فست با ستینگ تایم 2 دقیقه و 30 ثانیه و رگولار با ستینگ تایم دقیقه
4 دقیقه در دسترس میباشد.
* مواد قالبگیری تیکسوتروپیک قابل استفاده برای تکنیکهای قالبگیری پوتی واش یک یا دو مرحله ای
ساندویچی و یا قالبگیری ریلاین.
* خصوصیات هیدروفیلی فورمول اورماپلاس ال وی پوشش بیشتر محل قالبگیری و ثبت دقیق تر
جزئیات حتی با وجود ترشحات دهانی را ممکن مینماید.
* خصوصیات ضد شره اورماپلاس ال وی باعث میشود که نواحی اینتردنتال به راحتی ثبت شود و در
زمان خارج کردن قالب از دهان بیمار یا موقع ریختن کست دچار پارگی نشوند..