اورما پلاس پوتی

Ormaplus Putty

File0096

پلی وینیل سیلوکزان مواد قالبگیری ادیشنال کیورینگ. با خصوصیات الاستومتریکی و
حجمی عالی. سختی نهائی Shore-A 60

* اورما پلاس پوتی سافت در دو نوع فست با ستینگ تایم 4 دقیقه و رگولار با ستینگ تایم 5 دقیقه
و 30 ثانیه در دسترس میباشد.
* اورما پلاس پوتی سافت برای دقیقترین ثبت جزئیات در قالبگیری و بهترین باندینگ با لایت بادی
طراحی شده است.
* خصوصیات عالی الاستیکی اورما پلاس پوتی سافت باعث قالبگیری نرم و راحت وخارج شدن راحت
قالب از دهان بیمار میگردد.
* فورمول اورما پلاس پوتی سافت شره نکردن ، مقومت در برابر دفورمه شدن همراه حالت الاستیکی
عالی را تضمین مینماید.