سلف کیور دنتین

Self Cure Dentine

File0030

آکریل خودپخت برای روکشهای موقت

* برای ساخت کرون و بریج موقت با استفاده از کلید گچی یا سیلیکونی.
* برای ترمیم فوری کرون و بریجهای آکریلی
* دارای رنگهای 2C / 1D / 5D / 3F / 4F / 2L / 1R
* قدرت تحمل فلکسیبیلیتی: 45 نیوتن
* جذب آب: 23/1 ال 25 میکروگرم در میلیمتر مکعب
* حل شدن در آب: 0/2 الی 1/7 میکروگرم در میلیمتر مکعب.
* مطابق با استاندارد: ISO 10477:2004 type II