تمپوراری کولد وی

Temporary Cold V

cold v

آکریل خودپخت برای روکشهای موقت

* برای ساخت کرون و بریج موقت با استفاده از کلید گچی یا سیلیکونی.
* برای ترمیم فوری کرون و بریجهای آکریلی
* دارای رنگهای A2 / A3 / A3.5 / B3 / C2 / D3 و انامل یونیورسال
* قدرت تحمل فلکسیبیلیتی: 44 نیوتن
* جذب آب: 18/2 ال 18/8 میکروگرم در میلیمتر مکعب
* حل شدن در آب: 1/3 الی 2/3 میکروگرم در میلیمتر مکعب.
* مطابق با استاندارد: ISO 10477:2004 type II