اورماکتیواتور

Ormactivator

File0095File0094File0094

در دو نوع ژل و قطره ای

* اکتیواتور قابل استفاده برای مواد قالبگیری کاندنسیشن کیورینگ ماژور (اورما دنت پوتی ،
اورماماکس لایت و اورما ماکس رگولار)
* نوع ژل در دو نوع بسته بندی 35 و 60 میلی
* نوع قطره ای در بسته بندی 20 میلی