اورماماکس رگولار

Ormamax Regular

File0094File0093

فورمول خاص اورماماکس رگولار قالبگیری داخل دهانی راحت و دقیق را گارانتی مینماید.
خصوصیات اورماماکس رگولار ثبت دقیق جزئیات را در تمامی انواع قالبگیریهای داخل
دهانی در داخل مطب ممکن مینماید. اورما ماکس رگولار محصولی مناسب برای
قالبگیریهای فانکشنال ، قالبگیری نهائی پروتز کامل یا قالبگیری در روشهای پوتی + واش
زمانی که دقت بالائی مورد نظر باشد میباشد.

* مقاومت بسیار بالا در برابر فشار و دفورمه شدن
* زمان ورکینگ تایم مناسب
* کنترل راحت مخلوط شدن با اکتیواتور با ایجاد اختلاف رنگی بالا با اکتیواتور.