اورماکیت

Ormakit

ormakit

مواد قالبگیری پلی سیلوکزان کاندنسیشن کیورینگ بصورت کیت کامل

* شامل یک عدد پوتی 900 میلی + یک عدد واش 150 میلی + 2 عدد اکتیواتور 35 میلی .

پوتی:
فورمول اورمادنت پوتی بر طبق فیلرهای کروی سیلیکا سنتتیک میباشد که حدالاکثر فلو و
ثبات حجمی نهائی را بوجود می آورد. فلو ابتدائی عالی و سختی نهائی مناسب بهترین
خصوصیات قالب گرفته شده را در تمامی سیستمهای قالبگیری تضمین مینماید.

* دارای خصوصیت نچسب بودن.
* مقاومت بسیار بالا در برابر فشار و دفورمه شدن
* زمان ورکینگ تایم مناسب
* کنترل راحت مخلوط شدن با اکتیواتور با ایجاد اختلاف رنگی بالا با اکتیواتور.

واش:
فورمول خاص اورماماکس لایت فلو اولیه عالی برای قالبگیری راحت و دقیق را گارانتی
مینماید. اورما ماکس لایت شره نمیکند. قابل ریختن داخل سرنگ و مستقیم تزریق کردن
روی محل قالبگیری برای آماده سازی قبل از گرفتن قالب میباشد. غلظت و هیدروکامپتیبل
بودن اورماماکس لایت قالبگیری دقیق با ثبت ریز ترین جزئیات را در مطب ممکن میسازد.

* مقاومت بسیار بالا در برابر فشار و دفورمه شدن
* زمان ورکینگ تایم مناسب
* کنترل راحت مخلوط شدن با اکتیواتور با ایجاد اختلاف رنگی بالا با اکتیواتور.